chairman

[ˈtʃeəmən] [ˈtʃermən]

n. (尤指男性)主席,(委员会或组织的)负责人;(公司)总裁,(组织)主席;会议主持人,大会主席;<史>轿夫;(自1949年)中国共产党主席(Chairman)

v. 主持,掌管

[ 复数:chairmen 第三人称单数:chairmans 现在分词:chairmaning 或:chairmanning 过去式:chairmaned 或:chairmanned 过去分词:chairmaned 或:chairmanned]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-28 01:12:18 2023-03-28 02:12:31 2023-03-28 03:04:51 2023-03-28 01:58:30 2023-03-28 02:50:26 2023-03-28 01:05:11 2023-03-28 02:51:37 2023-03-28 01:53:20 2023-03-28 01:40:53 2023-03-28 02:20:52 2023-03-28 01:23:17 2023-03-28 01:49:18 2023-03-28 01:24:13 2023-03-28 01:50:35 2023-03-28 01:55:21 2023-03-28 00:56:16 2023-03-28 01:46:31 2023-03-28 00:49:14 2023-03-28 01:38:40 2023-03-28 02:57:18